Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΣΠΙΘΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1.  ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η δημοκρατική οργάνωση αποτελεί την θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας του κανονισμού αυτού.
 • Πηγή κάθε εξουσίας των οργάνων του κανονισμού αυτού, είναι η βάση του Κινήματος, οι ΣΠΙΘΕΣ .

 • Το όργανο κάθε βαθμίδας, από την ψηλότερη ως τη βάση, ελέγχεται από κάτω προς τα επάνω και απολογείται από πάνω προς τα κάτω.
 • Η κατοχή κάθε θέσης σε όργανα του Κινήματος, είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή, μετά την δέουσα απόφαση του αρμόδιου οργάνου, αφαιρώντας έτσι τη μονιμότητα στην κατάληψη θέσεων, που οδηγεί σε συμπεριφορές ιδιοκτησίας.


Άρθρο 2.  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (Σπιθιστές)
 • Σπιθιστές μπορούν να είναι όλοι οι  Έλληνες πολίτες, χωρίς άλλη διάκριση, που αποδέχονται τις αρχές της δημοκρατίας και εφόσον :
(α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
(β) αποδέχονται :
-  τη «Διακήρυξη της 1ης Δεκέμβρη» του Μίκη Θεοδωράκη,
-  τις αρχές και το πρόγραμμα του ΚΑΠ-ΣΠΙΘΑ  και
-  τον «Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΑΠ-ΣΠΙΘΑ».
(γ) δεν συμμετέχουν ή δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο κίνημα, κόμμα ή κίνηση ή σχηματισμό εξαρτώμενο άμεσα ή έμμεσα από αυτά.
 • Μέλη του Κινήματος  (Σπιθιστές) είναι όσοι συμμετέχουν στις Σπίθες  και όσοι θα γίνονται δεκτοί από τις Σπίθες, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

 • Το μέλος εγγράφεται κατόπιν αιτήσεώς του στο ΚΑΠ-ΣΠΙΘΑ του τόπου διαμονής του, εργασίας του ή σπουδών του, το οποίο και την εγκρίνει ή την απορρίπτει.          
                                
 • Οι Σπιθιστές/Σπιθίστριες είναι ίσοι μεταξύ τους και έχουν ίσο δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα του Κινήματος.
 • Σπιθιστής / Σπιθίστρια που εκλέγεται ή κληρώνεται, ή αναλαμβάνει θέση σε όργανο του ΚΑΠ, δεν μπορεί να διατηρεί θέση και σε άλλο όργανο του Κινήματος, εξαιρουμένης  μόνο της θέσης του/της ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΠΙΘΑΣ ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

 • Οι Σπιθιστές/Σπιθίστριες εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για τις επιλογές, την τακτική και την στρατηγική του κινήματος και ασκούν, δημοκρατικά, κριτική εντός των αρμοδίων οργάνων για το πρόγραμμα και την ηγεσία.
Ψηφίζουν όπου ισχύει η ψηφηφορία και συμμετέχουν στην κλήρωση θέσεων, όπου ισχύει αυτή.
 • Δεν επιτρέπεται στα μέλη η δημιουργία και η συμμετοχή σε οργανωμένες ομάδες εντός του Κινήματος, που δεν δικαιολογούνται από τον παρόντα κανονισμό.

 • Τα μέλη δεν μεταδίδουν πληροφορίες για θέματα τα οποία συζητούνται αυστηρά και μόνο εντός του Κινήματος.
 • Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, το ποσό της οποίας αποφασίζεται από κάθε Σπίθα.

 • Σπιθιστής / Σπιθίστρια, διαγράφεται μόνο:
 • σε περίπτωση παραίτησης 
 • για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα 
 • για αντιδεοντολογική συμπεριφορά
Δικαίωμα πρότασης διαγραφής Σπιθιστή/Σπιθίστριας έχει μόνο η Ολομέλεια της Σπίθας στην οποία είναι εγγεγραμμένος/η  ο/η  Σπιθιστής/στρια και δικαίωμα διαγραφής έχει μόνο το αρμόδιο όργανο του Κινήματος, η Επιτροπή Δεοντολογίας  (ΕΔΕ)

Αρθρο. 3    ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΑΠ, η χώρα διαιρείται διοικητικά σε Καλλικρατικούς Δήμους και Περιφέρειες.
Το ΚΑΠ οργανώνεται σε τρία επίπεδα:                                                            
 • το Συνοικιακό (ή χωριού)
 • το Δημοτικό/Νομαρχιακό
 • το Κεντρικό
    ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ είναι:
 • Στο  Συνοικιακό/Eπαγγελματικό/Σπουδαστικό, επίπεδο (συνοικία πόλης ή χωριό, χώρο εργασίας ή μόρφωσης)
 • Η ΣΠΙΘΑ
-  Την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της ΣΠΙΘΑΣ, καθώς και την εκπροσώπησή της στα άλλα όργανα του ΚΑΠ, έχει το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΠΙΘΑΣ (ΣΥΝ.ΟΛ).
 • Στο Δημοτικό/Νομαρχιακό επίπεδο 
 • Η Ομάδα Εργασίας Δήμου (ΟΕΔ)
-  Την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της ΟΕΔ, έχει το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝ.ΟΕΔ)
 • Η Επιτροπή Δήμου/Νομού  (ΕΠΙ.ΝΟ)
-  Την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της ΕΠΙΝΟ, καθώς και την εκπροσώπησή της στα άλλα όργανα του ΚΑΠ, έχει το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ/ΝΟΜΟΥ  (ΣΥ.ΝΟ)
 • Στο κεντρικό επίπεδο, οι Κεντρικές οργανώσεις:
 • Το Συνέδριο
 • Το Πολιτικό Συμβούλιο (ΠΟ.ΣΥ)
 • Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΛ.ΕΠ)

Άρθρο 4. Σχέσεις και σύνδεση των οργάνων μεταξύ τους
 • Οι ΣΠΙΘΕΣ, αποτελούν τη βάση της οργάνωσης του ΚΑΠ.
 • Οι εκπρόσωποι των ΣΠΙΘΩΝ ενός Δήμου ή Νομού, αποτελούν την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ (ΕΠΙ.ΝΟ), που αποτελεί τον 2ο βαθμό της οργάνωσης του ΚΑΠ.

 • Οι εκπρόσωποι των ΣΠΙΘΩΝ όλης της Ελλάδας, (και αργότερα όλου του Ελληνισμού) αποτελούν το ΣΥΝΕΔΡΙΟ, που είναι το ανώτατο όργανο του ΚΑΠ.
Το ΣΥΝΕΔΡΙΟ ορίζει την ηγεσία του ΚΑΠ: 
-   την εκτελεστική (ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΟ.ΣΥ), με εκλογή των 
μελών του
-   την ελεγκτική (ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΛ.ΕΠ), με κλήρωση των μελών
της.
Αρθρο 5.   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
            5.1  Συγκρότηση ΣΠΙΘΑΣ
 • Η ΣΠΙΘΑ αποτελεί πρωτοβάθμια οργάνωση του Κινήματος.
 • Για να συγκροτηθεί μία ΣΠΙΘΑ, απαιτείται η συμφωνία 10 τουλάχιστον πολιτών, της ίδιας συνοοικίας, χωριού, επαγγελματικής ή σπουδαστικής ομάδας, που είναι ή θέλουν να γίνουν Σπιθιστές.
 • Η συγκρότηση κάθε νέας ΣΠΙΘΑΣ, γίνεται με την φυσική παρουσία των πολιτών που την απαρτίζουν, καθώς και δύο μελών της ΕΠΙ.ΝΟ, στον οποίο ανήκει η ΣΠΙΘΑ (τα οποία και προσυπογράφουν στο σχετικο «Πρακτικό Συγκρότησης» της ΣΠΙΘΑΣ).

 • Η συγκρότηση της ΣΠΙΘΑΣ, ολοκληρώνεται όταν αυτή αναρτηθεί στο σχετικό κατάλογο της κεντρικής ιστοσελίδας του ΚΑΠ και πάρει κωδικό αριθμό.
 • Η «ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ» είναι το μόνο όργανο που εξουσιοδοτείται από τον παρόντα Κανονισμό να παίρνει αποφάσεις, επί παντός θέματος που μπορεί να απασχολήσει τη ΣΠΙΘΑ.

 • Κύριος στόχος της ΣΠΙΘΑΣ είναι, η διάδοση των ιδεών και του μηνύματος του ΚΑΠ, η συμμετοχή του σε δράσεις του ΚΑΠ  και η δημιουργία, όσο γίνεται συντομώτερα, μίας νέας Σπίθας, με ανάλογο αριθμό πολιτών, αποφασισμένων να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του ΚΑΠ.
 • Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΣΠΙΘΑΣ (Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1»)

    5.2   Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Δήμου / Νομού (ΟΕΔ)
 • Η ΟΕΔ αποτελεί συμπληρωματικη/επικουρική οργάνωση του Κινήματος, για την καλύτερη διείσδυσή του στη κοινωνία.
 • Σκοπός της κάθε ΟΕΔ είναι η ανάδειξη των προβλημάτων του θεματικού τομέα της που απασχολούν την τοπική κοινωνία και η πρόταση λύσεων μέσα στα πλαίσια της ιδεολογίας και του προγράμματος του ΚΑΠ-Σπίθα.
 • Οι ΟΕΔ που μπορεί να λειτουργούν σε κάθε Δήμο/Νομό, είναι:
-   Αλληλεγγύης
-   Ανεργίας
-   Τοπικής οικονομίας
-   Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
-  Πολιτισμού
-   Παιδείας
-   Αθλητισμού
-   Θεμάτων Νεολαίας
-   Υγείας 
-   Δημόσιας Διοίκησης 
-   Δικαιοσύνης 
-   Δημόσιας Τάξης 
-   Μεταναστευτικής Πολιτικής
-   Τηλεδημοκρατίας
-   Ομογένειας
(ο κατάλογος είναι ανοιχτός)
 • Για να συγκροτηθεί μία ΟΕΔ, απαιτείται η συμφωνία 7 τουλάχιστον Σπιθιστών από Σπίθες του ίδιου Δήμου ή Νομού.
 • Η συγκρότηση κάθε ΟΕΔ , γίνεται με την φυσική παρουσία  των Σπιθιστών που την απαρτίζουν, καθώς και δύο μελών της ΕΠΙΝΟ, στον οποίο ανήκει η ΟΕΔ (τα οποία και προσυπογράφουν στη σχετική ανακοίνωση συγκρότησης της ΟΕΔ)
-   Η ανακοίνωση αποστέλλεται στο ΠΟΣΥ.
 • Η  «ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ» της ΟΕΔ, είναι το μόνο όργανο που εξουσιοδοτείται από τον παρόντα Κανονισμό να παίρνει αποφάσεις, επί παντός θέματος που μπορεί να απασχολήσει την ΟΕΔ.

 • (Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΟΕΔ (Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2»)

     5.3   Συγκρότηση Επιτροπής Δήμου ή Νομού (ΕΠΙ.ΝΟ)
 • Όταν σε έναν Δήμο ή Νομό, υπάρχουν 5 ή περισσότερες  ΣΠΙΘΕΣ, δημιουργείται  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ/ΝΟΜΟΥ (ΕΠΙΝΟ).

 • Η ΕΠΙ.ΝΟ αποτελείται από τους ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ και τους ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  των ΣΠΙΘΩΝ, του Δήμου ή του Νομού.
 • Αποστολή της ΕΠΙ.ΝΟ είναι ο συντονισμός των δράσεων Δημοτικής ή Νομαρχιακής εμβέλειας, του Κινήματος.

 • Αποφασίζει για κοινές δράσεις των Σπιθών του Δήμου ή της Νομού και η απόφασή της δεσμεύει όλες τις ΣΠΙΘΕΣ της περιοχής ευθύνης της.
 • Η ΕΠΙ.ΝΟ μπορεί να εισηγηθεί στο ΠΟΣΥ τη διαγραφή ΣΠΙΘΑΣ της περιοχής ευθύνης της.

 • (Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΕΠΙ.ΝΟ στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3»
     5.4   Συγκρότηση Κεντρικής Οργάνωσης
Αυτή, αποτελείται από τα εξής όργανα:
 • ΣYNEΔΡΙΟ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΠΟ.ΣΥ)
 • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΛ.ΕΠ)
5.4.1 Το Συνέδριο, αποτελεί το ανώτατο όργανο του Κινήματος.
 • Το Συνέδριο αποφασίζει για την δομή, τις θέσεις, την ακολουθητέα γραμμή και την ηγεσία του Κινήματος.
 • Το Συνέδριο συγκροτείται από τους εκπρόσωπους των ΣΠΙΘΩΝ, κατοχυρώνοντας έτσι, κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, την αμεσότητα στη δημοκρατική λειτουργία και διοίκηση του ΚΑΠ.

 • Κάθε ΣΠΙΘΑ, εκπροσωπείται στο Συνέδριο από  δύο εκπροσώπους που εκλέγονται από την Ολομέλειά της, ειδικά για το συνέδριο. 
(Κανονισμός  λειτουργίας του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4»)
 • Το Συνέδριο εκλέγει το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΠΟ.ΣΥ)

 • Το ΠΟΣΥ αποτελεί το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του Κινήματος, που μετουσιώνει σε πράξεις τις αποφάσεις του Συνεδρίου.
-  Το ΠΟΣΥ αποτελείται από 21 Μέλη/Συμβούλους που διοικούν το Κίνημα για τρία χρόνια.
 • Τα μέλη του ΠΟΣΥ είναι ίσα μεταξύ τους και είναι ανακλητά.

 • Το ΠΟΣΥ βρίσκεται σε διαρκή διαδικτυακή συνεδρίαση.
 • Το ΠΟΣΥ είναι αρμόδιο για την προετοιμασία του εκάστοτε επόμενου Συνεδρίου του ΚΑΠ.

 • Το ΠΟΣΥ συντονίζει τις δραστηριότητές του και εκπροσωπείται, από τριμελήΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΓ)  η οποία  εκφράζει τις θέσεις του Κινήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί το Κίνημα προς κάθε Αρχή και κάθε νομική ή προσωπική οντότητα.

(Κανονισμός  λειτουργίας του ΠΟΣΥ (Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5»)
   • Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΛ.ΕΠ), αποτελεί το ανώτερο ελεγκτικό όργανο του
Κινήματος.
-  Η κύρια αποστολή του είναι ο έλεγχος των αποφάσεων και πράξεων του ΠΟΣΥ, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
-  Αποτελείται από εκπρόσωπους των ΣΠΙΘΩΝ & των ΟΕΔ, οι οποίοι κληρώνονται κατά το Συνέδριο για να αποτελέσουν μέλη της  ΕΛΕΠ.
 • (Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας ττης ΕΛΕΠ  (Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 »)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου