Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Κατάθεση προτάσεων μας για τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΚΑΠ

ΣΠΙΘΑ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΠΙΘΑ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

               
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΙΘΑΣ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY Κ.Α.Π.
α . γενικές παρατηρήσεις
Όπως και το προς συζήτηση κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας στην εισαγωγή του ανα-φέρει , πηγή κάθε εξουσίας πρέπει να είναι η βάση του Κινήματος , οι Σπίθες και αφού αυτές έχουν κατοχυρώσει στην λειτουργία τους την Άμεση Δημοκρατία , πηγή κάθε εξου-σίας πρέπει εν τέλει να είναι οι ανεξάρτητοι πολίτες μέλη του Κινήματός μας . Η επιδίωξη αυτή έχει να κάνει με την άσκηση της Λαικής Κυριαρχίας μέσα στην κ.α.π. με τρόπο τέ-τοιο ώστε να αποτελέσει το πρόπλασμα για την γενικευμένη εφαρμογή αυτής της οραμα-τικής μας επιδίωξης για ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία . Γι? αυτό η επιχειρούμενη πρακτική - οργανωτική εφαρμογή των παραπάνω Αρχών στον Κανονισμό Λειτουργίας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις βασικές ιδεολογικές και πολιτικές μας αφετηρίες για άμεση δημοκρατία και να απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο πυραμιδικού σχηματισμού μια και αυτός οδηγεί νομοτελειακά σε αυθαίρετες γραφειοκρατικές εξουσίες .
Από τον τρόπο που προτείνεται για την συγκρότηση και λειτουργία των ενδιάμεσων οργά-νων του κινήματος , των Επιτροπών Δήμου η Νομού (ΕΠΙ.ΝΟ) μέσω των ανακλητών εκπροσώπων των Σπιθών , θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν όργανα αξιόλογης πολι-τικής δράσης , ενώ ταυτόχρονα κατοχυρώνεται η διαρκής προς αυτές πρόσβαση της πολιτικής βούλησης της βάσης του κινήματος και η αμφίδρομη μεταξύ τους επικοινωνία .


Ο τρόπος όμως που προτείνεται για την εκλογή και λειτουργία του ανώτατου Κεντρικού οργάνου, του Πολιτικού Συμβουλίου (ΠΟ.ΣΥ) προσιδιάζει περισσότερο στους κανόνες της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας που επιδιώκουμε να υπερβούμε , και οδηγεί σε ένα υπερόργανο ερμητικά στεγανό για την επιβεβλημένη πηγή εξουσίας την βάση δηλαδή του κινήματος , με την οποία δεν μπορεί να ευρίσκεται σε διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία και της οποίας η θεωρητικά κυρίαρχη βούληση μπορεί να εκδηλώνεται έκτακτα και μόνον μέσω των Συνεδρίων . Θεωρούμε επομένως ότι στα πλαίσια της προετοιμασίας του Συνε-δρίου πρέπει να διατυπωθεί νέα πρόταση για τα Κεντρικα Όργανα της κ.α.π. που να είναι προσαρμοσμένη στις μεταξύ μας συμφωνημένες αρχές της Άμεσης Δημοκρατίας και της Λαικής Κυριαρχίας . Μία τέτοια πρόταση θα ήταν ενδεχομένως να συγκροτείται το ΠΟ.ΣΥ από ανακλητούς εκπροσώπους των μεσαίων πολιτικών λειτουργιών του κινή-ματος Νομαρχιακού η Περιφερειακού επιπέδου και να υπάρξουν αντίστοιχες τροποποι-ήσεις του Κανονισμού για την στελέχωση και την λειτουργία του .
ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΩ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΥΡΑΜΙ-ΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ .
β. ειδικές κατά άρθρο προτάσεις .
εισαγωγή Καν.Λειτ. , 3η παρ. να αφαιρεθεί η έκφραση : που οδηγεί σε συμπεριφορές ιδιοκτησίας (προκαλεί δυσάρεστες εντυπώσεις) .

άρθρο 1 Καν. Λειτ. , παρ 1α : έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους .

άρθρο 2 Καν. Λειτ. , παρ.1γ να προστεθεί : Επιτρέπεται η συμμετοχή σε κινήσεις και κινήματα με σκοπούς που δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς και την πολιτική της κ.α.π. και κατόπιν σχετικής αδείας .

άρθρο 2 Καν. Λειτ. , παρ.2 : να αφαιρεθεί η φράση ΄΄και όσοι θα γίνονται δεκτοί από τις Σπίθες΄΄.

άρθρο 2 Καν. Λειτ. , παρ.3 : να αφαιρεθεί η φράση ΄΄το οποίο και την εγκρίνει η την απορρίπτει ΄΄ (εννοούμε οργανώσεις ανοικτές στον λαό και στον κοινωνία και όχι για κλειστό συνωμοτικό μηχανισμό) .

άρθρο 2 Καν. Λειτ. , παρ. 6 : να τροποποιηθεί η τελευταία φράση της αρχικής πρότασης ως εξής : ΄΄κριτική εντός των αρμοδίων οργάνων για το πρόγραμμα και την πολιτική του ΄΄.

άρθρο 2 Καν. Λειτ. , παρ. 10 : να τροποποιηθεί ως εξής :
Σπιθιστής / Σπιθίστρια διαγράφεται μόνο :
- σε περίπτωση παραίτησης η θανάτου η μόνιμης μετοικεσίας .
- για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα (απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση)
- για αντιδεοντολογική συμπεριφορά (απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση)

άρθρο 3 Καν. Λειτ. , ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ , συμπλήρωση ως εξής :
Το ΚΑΠ οργανώνεται σε τρία επίπεδα , όλα δε τα όργανά του στελεχώνονται από εκ-προσώπους των Συνελεύσεων βάσης με τακτή κυκλική εναλλαγή και ανακλητότητα κατόπιν ψηφοφορίας είτε κλήρωσης , υποκείμενους σε απολογισμό και λογοδοσία στην αντίστοιχη Συνέλευση . ( για την αποφυγή οργάνωσης πυραμιδικής μορφής)

άρθρο 5 Καν. Λειτ. , παρ. 5.1 , 1η υποπαράγραφος : να προστεθεί το ενδεχόμενο και θε-ματικής ομάδας για την ίδρυση θεματικής Σπίθας .
άρθρο 5 Καν. Λειτ. , παρ. 5.3 , 2η υποπαράγραφος : Η ΕΠΙ.ΝΟ. αποτελείται από τους ανακλητούς ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥ-ΘΥΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ των Σπιθών του Δήμου η του Νομού, οι οποίοι συμμε-τέχουν στο παραπάνω όργανο κυκλικά ανά τρίμηνο εναλλασσόμενοι από την αντί-στοιχη Συνέλευση ως εκτελεστές και συντονιστές των αποφάσεων βάσης .

άρθρο 5 Καν. Λειτ. , παρ. 5.3 Να αφαιρεθεί η 4η υποπαράγραφος αφού αναφέρεται σε αρμοδιότητες αναντίστοιχες με τον εκτελεστικό και συντονιστικό ρόλο του οργάνου .

άρθρο 5 Καν. Λειτ. , παρ.5.3. Να συμπληρωθεί η 5η υποπαράγραφος ως εξής : ΄΄αν κατ? εξακολούθηση προβαίνει σε πράξεις που αντιτίθενται στις κοινές αποφάσεις των άλ-λων Σπιθών ΄΄.

άρθρο 5 Καν. Λειτ. , παρ. 5.4. Απαιτείται συνολική αναδιάρθρωση της παραγράφου, ωστε να εισαχθούν χαρακτηριστικά άμεσης δημοκρατίας και ουσιαστικής ανακλητό-τητας των μελών του ΠΟΣΥ .

άρθρο 5 Καν. Λειτ. , παρ 5.5.1, 2η υποπαράγραφος : αφαιρείται η αναφορά σε εκπρόσω-πους ΟΕΔ αφού δεν προβλέπεται η εκπροσώπηση των ΟΕΔ στο Συνέδριο .

αναδιάρθρωση των άρθρων 17 και 18 (εκ λάθους προφανώς αριθμούμενου ως 12) στον Καν. Λειτ. Σπίθας με το εξής περιεχόμενο:
- Το ΣΥΝΤΟΛ αποτελείται κατ? ελάχιστο από 3 ανακλητά μέλη ο δε συνολικός αριθμός των μελών του προσδιορίζεται από κάθε Σπίθα ανάλογα με την αριθμητική της δύναμη .
- Οι αρμοδιότητες των μελών του ΣΥΝΤΟΛ προσδιορίζονται από την ολομέλεια της αντί-στοιχης Σπίθας ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες .
-Το ΣΥΝΤΟΛ κάθε Σπίθας περιλαμβάνει τις εξής κατ΄ ελάχιστο τις αρμοδιότητες :

  • Εκπρόσωπος Σπίθας (με τα ήδη περιγραφόμενα καθήκοντα)
  • Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Σπίθας (επίσης με τα ήδη περιγραφόμενα καθήκοντα επαυξημένα και με την υπευθυνότητα του Ταμείου)
  • Υπεύθυνος Γραμματείας Σπίθας με καθήκοντα την κωδικοποίηση των προς συζή-τηση θεμάτων της Ολομέλειας και την τήρηση των Πρακτικών της .

Άρθρο 14 Καν. Λειτ. Σπίθας ? τελευταία παράγραφος
- Η απόφαση διαγραφής προυποθέτει πλειοψηφία εγγεγραμμένων μελών στην ΟΛ και αποστολή της απόφασης στην ΕΛ.ΕΠ που αποφαίνεται τελικά κατόπιν εισήγησης και της Επιτροπής Δεοντολογίας .

Καν. Λειτ. Επιτροπής Νομού (ΕΠΙ.ΝΟ) - Απαιτείται η γενικότερη αναπροσαρμογή του Κανονισμού αυτού στον Συντονιστικό και Εκτελεστικό χαρακτήρα της ΕΠΙ.ΝΟ. όπως παραπάνω προσδιορίζεται .

Καν. Λειτ. Πολιτικού Συμβουλίου (ΠΟΣΥ) - Απαιτείται η πλήρης εκ νέου διατύπωση του Κανονισμού αυτού στη βάση της Άμεσης Δημοκρατίας και της τακτής κυκλικής εναλλαγής και ανακλητότητας των μελών του .
* Στις ΟΜΑΔΕΣ ΑΡΩΓΗΣ της Ε.Γ. τοποθετούνται κατά προτεραιότητα τα διατιθέ-μενα για την στελέχωσή τους μέλη της ΠΟΣΥ και της ΕΛΕΠ .


Σημείωση : α) Είναι προφανές ότι αφού γίνουν δεκτές στον προσυνεδριακό διάλογο οι προτεινόμενες αλλαγές που αφορούν την αμεσοδημοκρατική ουσία του συνολικού γενι-κού Κανονισμού Λειτουργίας , αυτές θα επιφέρουν αντίστοιχες αλλαγές και στους επιμέ-ρους Κανονισμούς . β) Εάν παρ? όλα αυτά παραμείνει η ανάγκη για κάποιες εκλογικές ψηφοφορίες θα πρέπει να επιλεγεί σταυροδοσία που να εξασφαλίζει την ελεύθερη έκ-φραση όλων των πολιτικών απόψεων στα όργανα και να παρεμποδίζει κατά το δυνατόν την εξ? εφόδου κατάληψη τους από ομαδοποιημένα ρεύματα και σχήματα και τη συνεπα-κόλουθη κατάργηση της εσωκινηματικής δημοκρατίας . γ) Με αυτό το δημοκρατικό-τερο πνεύμα να αντικαταστήσουμε το συγκεντρωτικό - πλειοψηφικό σύστημα εκλογικών σταυροδοσιών που ελπίζουμε από λάθος η άγνοια μαζί με την πυραμιδική φιλοσοφία διαπερνά και ορίζει τον παρόντα σε σχέδιο προς συζήτηση Κανονισμό Λειτουργίας του κ.α.π. , ο οποίος προφανώς χρειάζεται πρώτα απ? όλα αναμόρφωση σε ότι αφορά την ορ-γανωτική αντίληψη που προσπαθεί να υπηρετήσει .  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου