Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Κ.Α.Π.

ΣΠΙΘΑ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ –ΣΠΙΘΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
____________________________________________


Άρθρο 1.  ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η δημοκρατική οργάνωση αποτελεί την θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας του κανονισμού αυτού.
  • H οργανωτική αντίληψη που προσπαθεί να υπηρετήσει o Κανονισμός αυτός, είναι η σύνθεση της δημοκρατικής αμεσότητας με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. 
Αυτή η αντίληψη υπηρετείται:

          (α)  με την εκλογή τής ηγεσίας απ' ευθείας από τη βάση/ΣΠΙΘΑ, χωρίς καμία 
                ενδιάμεση  βαθμίδα εξουσιοδοτικής ιεραρχίας.
          (β)  με την σύντομη επιχειρησιακή διάταξη της οργάνωσης σε τρία επίπεδα:
                Πολιτικο Συμβούλιο (ΠΟΣΥ)– Επιτροπή Νομού/Πόλης (ΕΠΙΝΟ) - ΣΠΙΘΑ
·         Πηγή κάθε εξουσίας των οργάνων του κανονισμού αυτού, είναι η βάση του Κινήματος, οι ΣΠΙΘΕΣ .
·         Το όργανο κάθε βαθμίδας, από την ψηλότερη ως τη βάση, ελέγχεται από κάτω προς τα επάνω και απολογείται από πάνω προς τα κάτω.
·         Η κατοχή κάθε θέσης σε όλα τα όργανα του Κινήματος, είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή, μετά την δέουσα απόφαση του αρμόδιου οργάνου, αφαιρώντας έτσι τη μονιμότητα στην κατάληψη θέσεων, που οδηγεί σε συμπεριφορές ιδιοκτησίας.
Αρμόδιο όργανο για την απομάκρυνση του μέλους από τη θέση του, είναι η ολομέλεια του οργάνου μέσα στο οποίο δρά το μέλος αυτό.

Άρθρο 2.  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (Σπιθιστές)
1.      Σπιθιστές μπορούν να είναι όλοι οι  Έλληνες πολίτες, χωρίς άλλη διάκριση, που αποδέχονται τις αρχές της δημοκρατίας και εφόσον :
(α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
(β) αποδέχονται :
     -  τη «Διακήρυξη της 1ης Δεκέμβρη» του Μίκη Θεοδωράκη, 
     -  τις αρχές και το πρόγραμμα του ΚΑΠ-ΣΠΙΘΑ  και
     -  τον «Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΑΠ-ΣΠΙΘΑ».
2.      Μέλη του Κινήματος  (Σπιθιστές) είναι όσοι συμμετέχουν στις Σπίθες  και όσοι θα γίνονται δεκτοί από τις Σπίθες, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
3.      Το μέλος εγγράφεται κατόπιν αιτήσεώς του στο ΚΑΠ-ΣΠΙΘΑ του τόπου διαμονής του, εργασίας του ή σπουδών του, το οποίο και την εγκρίνει ή την απορρίπτει.          
4.      Οι Σπιθιστές/Σπιθίστριες είναι ίσοι μεταξύ τους και έχουν ίσο δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα του Κινήματος.
5.      Οι Σπιθιστές/Σπιθίστριες εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για τις επιλογές, την τακτική και την στρατηγική του κινήματος και ασκούν, δημοκρατικά, κριτική εντός των αρμοδίων οργάνων για το πρόγραμμα, την πολιτική του και την ηγεσία.
Ψηφίζουν όπου ισχύει η ψηφηφορία και συμμετέχουν στην κλήρωση θέσεων, όπου ισχύει αυτή.
6.      Δεν επιτρέπεται στα μέλη η δημιουργία και η συμμετοχή σε οργανωμένες ομάδες εντός του Κινήματος, που δεν δικαιολογούνται από τον παρόντα κανονισμό.
7.      Τα μέλη δεν μεταδίδουν πληροφορίες για θέματα τα οποία συζητούνται αυστηρά και μόνο εντός του Κινήματος.
8.      Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, το ποσό της οποίας αποφασίζεται από κάθε Σπίθα.
9.      Σπιθιστής / Σπιθίστρια, διαγράφεται μόνο:
-       σε περίπτωση παραίτησης 
-       για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα 
-       για αντιδεοντολογική συμπεριφορά
-       σε περίπτωση παραίτησης η θανάτου η μόνιμης μετοικεσίας .
Δικαίωμα πρότασης διαγραφής Σπιθιστή/Σπιθίστριας έχει κάθε όργανο του Κινήματος, μέσα στο οποίο δρά ο, προτεινόμενος για διαγραφή, Σπιθιστής. Δικαίωμα διαγραφής έχει μόνο το αρμόδιο όργανο του Κινήματος, η Επιτροπή Δεοντολογίας  (ΕΔΕ)
10.  Για αίτημα διαγραφής Σπιθιστή, απαιτείται το αίτημα του οργάνου που ζητά τη διαγραφή του, να υπογράφεται τουλάχιστον από το 50% +1 των εγγεγραμμένων Σπιθιστών του Οργάνου.
-  Το αίτημα υποβάλλεται στο Συντονιστικό του Οργάνου και συζητείται στην επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Οργάνου.
-  Η διαγραφή προϋποθέτει  πλειοψηφία  της Ολομέλειας του Οργάνου και αποστολή της απόφασης στο ΠΟΣΥ που αποφαίνεται τελικά.

Αρθρο. 3    ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Για την, δυνατόν καλύτερη, επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά τους, τα όργανα του  ΚΑΠ, αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα:                                                              
·         το Συνοικιακό (ή χωριού)
·         το Δημοτικό/Νομαρχιακό, σύμφωνα με τους Καλλικρατικούς Δήμους και Περιφέρειες.
·         το Κεντρικό
    ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ είναι:
·         Στο  Συνοικιακό/Eπαγγελματικό/Σπουδαστικό, επίπεδο (συνοικία πόλης ή χωριό, χώρο εργασίας ή μόρφωσης)
-      Η ΣΠΙΘΑ
-  Την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της ΣΠΙΘΑΣ, καθώς και την εκπροσώπησή της στα άλλα όργανα του ΚΑΠ, έχει το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΠΙΘΑΣ (ΣΥΝ.ΟΛ).
·         Στο Δημοτικό/Νομαρχιακό επίπεδο 
-      Η Ομάδα Εργασίας Δήμου (ΟΕΔ)
-  Την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της ΟΕΔ, έχει το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝ.ΟΕΔ)
-      Η Επιτροπή Δήμου/Νομού  (ΕΠΙ.ΝΟ)
·         Στο κεντρικό επίπεδο, οι Κεντρικές οργανώσεις:
-      Το Συνέδριο
-      Το Πολιτικό Συμβούλιο (ΠΟ.ΣΥ)
-      Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΛ.ΕΠ)
Άρθρο 4. Σχέσεις και σύνδεση των οργάνων μεταξύ τους
-      Οι ΣΠΙΘΕΣ, αποτελούν τη βάση της οργάνωσης του ΚΑΠ.
-      Οι εκπρόσωποι των ΣΠΙΘΩΝ ενός Δήμου ή Νομού, αποτελούν την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ (ΕΠΙ.ΝΟ), που αποτελεί τον 2ο βαθμό της οργάνωσης του ΚΑΠ.
-      Οι εκπρόσωποι των ΣΠΙΘΩΝ όλης της Ελλάδας, (και αργότερα όλου του Ελληνισμού) αποτελούν το ΣΥΝΕΔΡΙΟ, που είναι το ανώτατο όργανο του ΚΑΠ.
Το ΣΥΝΕΔΡΙΟ ορίζει την ηγεσία του ΚΑΠ:
-   την εκτελεστική (ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΟ.ΣΥ), με εκλογή των 
    μελών του
-   την ελεγκτική (ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΛ.ΕΠ), με κλήρωση των μελών
    της.

Αρθρο 5.   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
            5.1  Συγκρότηση ΣΠΙΘΑΣ
-      Η ΣΠΙΘΑ αποτελεί πρωτοβάθμια οργάνωση του Κινήματος.  
-      Για να συγκροτηθεί μία ΣΠΙΘΑ, απαιτείται η συμφωνία 10 τουλάχιστον πολιτών, της ίδιας συνοικίας, χωριού, επαγγελματικής ή σπουδαστικής ομάδας, που είναι ή θέλουν να γίνουν Σπιθιστές.Για την περιφέρεια και το εξωτερικό ισχύει ο αριθμός των 5 μελών για τη συγκρότηση της ΣΠΙΘΑΣ.
-      Η συγκρότηση κάθε νέας ΣΠΙΘΑΣ, γίνεται με την φυσική παρουσία των πολιτών που την απαρτίζουν, καθώς και δύο μελών της ΕΠΙ.ΝΟ, στον οποίο ανήκει η ΣΠΙΘΑ (τα οποία και προσυπογράφουν στο σχετικο «Πρακτικό Συγκρότησης» της ΣΠΙΘΑΣ).
-      Η συγκρότηση της ΣΠΙΘΑΣ, ολοκληρώνεται όταν αυτή αναρτηθεί στο σχετικό κατάλογο της κεντρικής ιστοσελίδας του ΚΑΠ και πάρει κωδικό αριθμό.
-      Η «ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ» είναι το μόνο όργανο που εξουσιοδοτείται από τον παρόντα Κανονισμό να παίρνει αποφάσεις, επί παντός θέματος που μπορεί να απασχολήσει τη ΣΠΙΘΑ.
-      Κύριος στόχος της ΣΠΙΘΑΣ είναι, η διάδοση των ιδεών και του μηνύματος του ΚΑΠ, η συμμετοχή του σε δράσεις του ΚΑΠ  και η δημιουργία, όσο γίνεται συντομώτερα, μίας νέας Σπίθας, με ανάλογο αριθμό πολιτών, αποφασισμένων να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του ΚΑΠ.
-      Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΣΠΙΘΑΣ (Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1»)


    5.2   Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Δήμου / Νομού (ΟΕΔ)
-      Η ΟΕΔ αποτελεί συμπληρωματικη/επικουρική οργάνωση του Κινήματος, για την καλύτερη διείσδυσή του στη κοινωνία.
-      Σκοπός της κάθε ΟΕΔ είναι η ανάδειξη των προβλημάτων του θεματικού τομέα της που απασχολούν την τοπική κοινωνία και η πρόταση λύσεων μέσα στα πλαίσια της ιδεολογίας και του προγράμματος του ΚΑΠ-Σπίθα.

-      Οι ΟΕΔ που μπορεί να λειτουργούν σε κάθε Δήμο/Νομό, είναι:
-   Αλληλεγγύης
-   Ανεργίας
-   Τοπικής οικονομίας
-   Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
-  Πολιτισμού
-   Παιδείας
-   Αθλητισμού
-   Θεμάτων Νεολαίας
-   Υγείας 
-   Δημόσιας Διοίκησης 
-   Δικαιοσύνης 
-   Δημόσιας Τάξης 
-   Μεταναστευτικής Πολιτικής
-   Τηλεδημοκρατίας
-   Ομογένειας
 (ο κατάλογος είναι ανοιχτός)

·         Για να συγκροτηθεί μία ΟΕΔ, απαιτείται η συμφωνία 3 τουλάχιστον Σπιθιστών από Σπίθες του ίδιου Δήμου ή Νομού.
-      Η συγκρότηση κάθε ΟΕΔ , γίνεται με την φυσική παρουσία  των Σπιθιστών που την απαρτίζουν, καθώς και δύο μελών της ΕΠΙΝΟ, στον οποίο ανήκει η ΟΕΔ (τα οποία και προσυπογράφουν στη σχετική ανακοίνωση συγκρότησης της ΟΕΔ)
-   Η ανακοίνωση αποστέλλεται στο ΠΟΣΥ.
-      Η  «ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ» της ΟΕΔ, είναι το μόνο όργανο που εξουσιοδοτείται από τον παρόντα Κανονισμό να παίρνει αποφάσεις, επί παντός θέματος που μπορεί να απασχολήσει την ΟΕΔ.
-      (Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΟΕΔ (Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2»)


     5.3   Συγκρότηση Επιτροπής Δήμου ή Νομού (ΕΠΙ.ΝΟ)
-      Όταν σε έναν Δήμο ή Νομό, υπάρχουν 3 (τρείς) ή περισσότερες  ΣΠΙΘΕΣ, δημιουργείται  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ/ΝΟΜΟΥ (ΕΠΙΝΟ).  Γ ια την περιφέρεια και το εξωτερικό απαιτούνται δυο (2) ΣΠΙΘΕΣ για τη δημιουργία ΕΠΙ.ΝΟ.

-      Η ΕΠΙ.ΝΟ αποτελείται από τους ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ και τους ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τους, των ΣΠΙΘΩΝ του Δήμου ή του Νομού.
Δύναται να αποφασίσει τη συμμετοχή και των Γραμματέων των Σπιθών.
-      Αποστολή της ΕΠΙ.ΝΟ είναι ο συντονισμός των δράσεων Δημοτικής ή Νομαρχιακής εμβέλειας, του Κινήματος.
-      Αποφασίζει, οργανώνει  και συντονίζει κοινές δράσεις των Σπιθών του Δήμου ή της Νομού και η απόφασή της δεσμεύει όλες τις ΣΠΙΘΕΣ της περιοχής ευθύνης της.
-      Η ΕΠΙ.ΝΟ μπορεί να εισηγηθεί στο ΠΟΣΥ τη διαγραφή ΣΠΙΘΑΣ της περιοχής ευθύνης της.
-       ΕΠΙ.ΝΟ στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3»

     5.4   Συγκρότηση Κεντρικής Οργάνωσης
Αυτή, αποτελείται από τα εξής όργανα:
-      ΣYNEΔΡΙΟ
-      ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΠΟ.ΣΥ)
-      ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΛ.ΕΠ)

5.4.1 Το Συνέδριο, αποτελεί το ανώτατο όργανο του Κινήματος.
-      Το Συνέδριο αποφασίζει για την δομή, τις θέσεις, την ακολουθητέα γραμμή και την ηγεσία του Κινήματος.
-      Το Συνέδριο συγκροτείται από τους εκπρόσωπους των ΣΠΙΘΩΝ, κατοχυρώνοντας έτσι, κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, την αμεσότητα στη δημοκρατική λειτουργία και διοίκηση του ΚΑΠ.
-      Κάθε ΣΠΙΘΑ, εκπροσωπείται στο Συνέδριο από  εκπροσώπους ανάλογα με τον αριθμό των μελών της, που εκλέγονται από την Ολομέλειά της, ειδικά για το συνέδριο. 

(Κανονισμός  λειτουργίας του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4»)

-      Το Συνέδριο εκλέγει το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΠΟ.ΣΥ)

          5.4.2..Το ΠΟΣΥ αποτελεί το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του Κινήματος, που μετουσιώνει σε    
          πράξεις τις αποφάσεις του Συνεδρίου.
-  Το ΠΟΣΥ αποτελείται από 21 Μέλη/Συμβούλους που διοικούν το Κίνημα για το χρονικό διάστημα  που μεσολαβεί μεταξύ δύο συνεδρίων.
-      Τα μέλη του ΠΟΣΥ είναι ίσα μεταξύ τους και είναι ανακλητά.
-      Το ΠΟΣΥ βρίσκεται σε διαρκή διαδικτυακή συνεδρίαση.
-      ο ΠΟΣΥ είναι αρμόδιο για την προετοιμασία του εκάστοτε επόμενου Συνεδρίου του ΚΑΠ.
-      Το ΠΟΣΥ συντονίζει τις δραστηριότητές του και εκπροσωπείται, από επταμελή ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΓ)  η οποία  εκφράζει τις θέσεις του Κινήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί το Κίνημα προς κάθε Αρχή και κάθε νομική ή προσωπική οντότητα.

(Κανονισμός  λειτουργίας του ΠΟΣΥ (Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5»)

5.4.3.       Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΛ.ΕΠ), αποτελεί το ανώτερο ελεγκτικό όργανο του
Κινήματος.
-  Η κύρια αποστολή του είναι ο έλεγχος των αποφάσεων και πράξεων του ΠΟΣΥ, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
-  Αποτελείται από εκπρόσωπους των ΣΠΙΘΩΝ  οι οποίοι κληρώνονται κατά το Συνέδριο για να αποτελέσουν μέλη της  ΕΛΕΠ.
-      (Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΕΛΕΠ  (Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 »)
·                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΙΘΑΣ
______________________________________
11.  Η ΣΠΙΘΑ συγκροτείται στα όρια μιας συνοικίας ή χωριού, ή ενός χώρου εργασίας ή σπουδών. Αρκεί μια μικρή όμαδα 10 πολιτών για να αποτελέσει Σπίθα η οποία θα έχει την υποχρέωση να καταγραφεί ως υπάρχουσα Σπίθα και να έχει θέση στον Εθνικό Χάρτη του ΚΑΠ.Ωστόσο για την περιφέρεια και το εξωτερικό αρκεί ως κατώτατος αριθμός μελών για τη συγκρότηση ΣΠΙΘΑΣ το 5.
12.  Η συγκρότηση κάθε νέας ΣΠΙΘΑΣ, γίνεται σε μία συνεδρίαση με την φυσική παρουσία των πολιτών που την απαρτίζουν, καθώς και δύο μελών της Επιτροπής Νομού (ΕΠΙ.ΝΟ), στον οποίο ανήκει η ΣΠΙΘΑ (τα οποία και  προσυπογράφουν στο σχετικο «Πρακτικό Συγκρότησης» της ΣΠΙΘΑΣ).
Σε περίπτωση μη ύπαρξης ΕΠΙ.ΝΟ, στον Δήμο που ιδρύεται μία ΣΠΙΘΑ, καλούνται δύο μέλη από γειτονικό Δήμο ή (αν δεν υπάρχει), Νομό, Περιφέρεια, κοκ.
13.  Η συγκρότηση της ΣΠΙΘΑΣ, ολοκληρώνεται όταν αυτή αναρτηθεί στο σχετικό κατάλογο της κεντρικής ιστοσελίδας του ΚΑΠ και πάρει κωδικό αριθμό.
14.  Οι Σπιθιστές μίας ΣΠΙΘΑΣ είναι όλοι απολύτως ίσοι μεταξύ τους και δεν υπάρχουν αξιωματικές θέσεις μέσα στη ΣΠΙΘΑ.
15.  Η αποστολή της ΣΠΙΘΑΣ είναι η διάδοση των ιδεών και η επίτευξη των στόχων του ΚΑΠ, μέσα από δράσεις και από την  διάδοση της ιδεολογίας και του πολιτικού μηνύματος του ΚΑΠ στην κοινωνία του χώρου ευθύνης της, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από τη Διακήρυξη της 1ης Δεκέμβρη, το περιεχόμενο των ομιλιών του Μίκη Θεοδωράκη και την τρέχουσα εξέλιξη αυτών.
16.  Η Σπίθα δεν μπορεί να αποφασίζει, να διαδίδει και να εκφράζει θέσεις, που αφορούν μεγαλύτερο κοινωνικό εύρος από αυτό της περιοχής ευθύνης της, όταν είναι διαφορετικές από αυτές του Κινήματος. 
17.  Η κάθε Σπίθα είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο (2) φορές τον μήνα ανοιχτή συνέλευση η οποία θα ανακοινώνεται τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα σε επίσημη ιστοσελίδα (κεντρική σελίδα ή άλλη) του Κινήματος.
18.  Ανακοινώσεις, αποφάσεις ή δράσεις Σπιθών σε επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος δεν θα αναρτώνται αν δεν τηρηθεί η προηγούμενη διαδικασία με παράλληλη δήλωση συμμετεχόντων.
19.  Σπίθα που δεν τηρεί τα προηγούμενα για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, τίθεται σε διαδικασία ταυτοποίησης από διευρυμένο όργανο.
20.  Σπίθες που αδυνατούν να λειτουργήσουν αυτόνομα υποχρεούνται να συγχωνευτούν με όμορες ή άλλες Σπίθες.
21.  Σπίθες που δημιουργούνται δύο (2) μήνες πριν από Τακτικό Συνέδριο ή ένα (1) μήνα πριν από την ανακοίνωση Έκτακτου Συνεδρίου δεν εκπροσωπούνται στο Συνέδριο με δικαίωμα ψήφου παρά μόνο σαν παρατηρητές.
22.  Το σύνολο των εγγεγραμμένων ΣΠΙΘΙΣΤΩΝ, στην κάθε ΣΠΙΘΑ, αποτελεί την ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΠΙΘΑΣ (ΟΛ) που αποτελεί και το όργανο του πρώτου επίπεδου οργάνωσης του Κινήματος.
23.  Η ΟΛ είναι το ανώτατο όργανο της κάθε ΣΠΙΘΑΣ, το μόνο που παίρνει αποφάσεις επί κάθε πρακτέου και αποτελεί κριτή και ελεγκτή των πάντων (προσώπων, δράσεων, συμμετοχών, αποφάσεων, κλπ) που λαμβάνουν χώρα στη συγκεκριμένη Σπίθα.
24.  Οι ΣΠΙΘΕΣ έχουν τη δυνατότητα μέσω των οργάνων τους να εισηγούνται στο ΠΟ.ΣΥ την τροποποίηση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
25.  Οι αποφάσεις της ΟΛ για δράση της, είναι σεβαστές και υποχρεωτικές για κάθε Σπιθιστή της.
26.  Η ΟΛ (όπως και κάθε Σπιθιστής) μπορεί να εκφράζει μέσα στα όργανα πολιτική άποψη για κάθε ζήτημα τοπικού-εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, χωρίς να ποδηγετείται από καμία «ανώτερη αρχή».
Δεν μπορεί, όμως, να την εκφράζει έξω από από τα όργανα του ΚΑΠ, αν αυτή είναι διαφορετική από αυτήν του Κινήματος.
27.  Για την καλύτερη λειτουργία της ΟΛ, συγκροτείται το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ (ΣΥΝΤ.ΟΛ) που είναι μία 3μελής ομάδα Σπιθιστών της εκάστοτε ΣΠΙΘΑΣ, οι οποίοι εκλέγονται για ένα χρονικό διάστημα, σύμφωνα με απόφαση της ΟΛ της ΣΠΙΘΑΣ.
-     Εκπρόσωπος Σπίθας  (με τα ήδη περιγραφόμενα καθήκοντα)
-     Αναπληρωτής Εκπρόσωπος  Σπίθας (επίσης με τα ήδη περιγραφόμενα καθήκοντα  επαυξημένα και με την υπευθυνότητα του Ταμείου)
-     Υπεύθυνος Γραμματείας  Σπίθας με καθήκοντα την κωδικοποίηση των προς συζήτηση θεμάτων της Ολομέλειας και την τήρηση των Πρακτικών της .
28.  Ο τρόπος που συγκαλείται και συνεδριάζει η ΟΛ της κάθε ΣΠΙΘΑΣ, επαφίεται στην ίδια.
29.  Η Συμμετοχή στις συνελεύσεις της ΟΛ γίνεται με φυσική παρουσία των Σπιθιστών/Σπιθιστριών, αλλά μπορεί να γίνεται και χρησιμοποιώντας τις επικοινωνιακές δυνατότητες της σημερινής τεχνολογίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη), εφ’ όσον το έχει αποφασίσει η ΟΛ.Οι αποφάσεις όμως λαμβάνονται μόνο από τα μέλη με φυσική παρουσία.
30.  Για αίτημα διαγραφής Σπιθιστή από τη Σπίθα του, απαιτείται το αίτημα να υπογράφεται τουλάχιστον από το 50%+1 των εγγεγραμμενων Σπιθιστών της Σπίθας.
-  Το αίτημα υποβάλλεται στο ΣΥΝΤΟΛ και συζητείται στην επόμενη συνεδρίαση της ΟΛ.
·                       Η διαγραφή προϋποθέτει  πλειοψηφία  της ΟΛ και αποστολή της απόφασης στο ΠΟΣΥ/Oμάδα Δεοντολογίας, που αποφαίνεται τελικά.
·                       Μέχρι τη τελική απόφαση του ΠΟΣΥ, ο προτεινόμενος προς διαγραφή Σπιθιστής, από την ημέρα της πρότασης διαγραφής του από τη Σπίθα του,δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής του στις συνεδριάσεις και στα δρώμενα της Σπίθας του.
31.  Πλειοψηφία θεωρείται ο αριθμός του 50% +1 των εκάστοτε ψηφιζόντων. 
Ψήφοι δι’ αλληλογραφίας (και e-mail) μπορεί να υπολογίζονται, εφ’ όσον το έχει αποδεχτεί η ΟΛ.
32.  Θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία της Συνέλευσης, εφ’ όσον στη συνεδρίαση (και κατά την ώρα της ψηφοφορίας) ψηφίζουν περισσότεροι των μισών (50%+1) των εγγεγραμμένων στη ΣΠΙΘΑ.
33.  Το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  (ΣΥΝΤΟΛ)
Τα μέλη του ΣΥΝΤΟΛ ορίζονται από την Ολομέλεια, με εκλογή τους, που διεξάγεται μεταξύ όλων των Σπιθιστών της ΣΠΙΘΑΣ.
Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΣΥΝΤΟΛ καθορίζεται από την ΟΛ της ΣΠΙΘΑΣ.
Ανάκληση μέλους του ΣΥΝΤΟΛ μπορεί να ζητηθεί από τον κάθε Σπιθιστή, με αιτιολογημένη αίτησή του που κατατίθεται στο ΣΥΝΤΟΛ.
Την αίτηση αυτή, για να γίνει δεκτή από την ΣΥΝΟΛ πρέπει να την υπογράφουν τρείς τουλάχιστον Σπιθιστές της εν λόγω ΣΠΙΘΑΣ.
Η  εισαγωγή αυτών των αιτήσεων προς συζήτηση στην ολομέλεια,  γίνεται χωρίς να απαιτείται η έγκρισή της από το ΣΥΝΤΟΛ και παίρνει την πρώτη θέση στον κατάλογο της ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης της Ολομέλειας.
23. Το (ΣΥΝΤΟΛ)  έχει δύο αποστολές:
·         Την εκπροσώπηση της ΣΠΙΘΑΣ στα όργανα των άλλων βαθμίδων οργάνωσης του ΚΑΠ.
·         Την επίβλεψη της τήρησης των διαδικασιών λειτουργίας της Ολομέλειας της ΣΠΙΘΑΣ, που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό.
·         Την άσκηση των δύο παραπάνω αποστολών του, το ΣΥΝΤΟΛ τις ασκεί με τα εξής  όργανα και διαδικασίες:
-   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΠΙΘΑΣ
                -  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΠΙΘΑΣ
23.3.1  Ο/Η  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΠΙΘΑΣ
-   Εκπροσωπεί τη ΣΠΙΘΑ στα όργανα των άλλων βαθμίδων οργάνωσης του ΚΑΠ, εκφράζοντας την άποψη ή τις οδηγίες της Ολομέλειας της Σπίθας.
-   Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της ΣΠΙΘΑΣ, εφαρμόζοντας τον παρόντα κανονισμό
23.3.2.  Ο/Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΠΙΘΑΣ , από κοινού με τον Εκπρόσωπο:
- Αναπληρώνει τον Εκπρόσωπο όταν απουσιάζει
-      Φροντίζει για την τήρηση ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΠΙΘΙΣΤΩΝ της Σπίθας, από τα ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ των εγγραφομένων.
-      Πρόταση ΣΠΙΘΑΣ που αφορά δράση έξω από τα γεωγραφικά όριά της, διαβιβάζεται στην ΕΠΙ.ΝΟ
Με βάση αυτά, μέσα σε κάθε Σπίθα θα πρέπει να καλλιεργείται συστηματικά το νέο ήθος, η ευθύνη του πολίτη, η αφοσίωση στο λαό, η αγάπη στην Πατρίδα και το πνεύμα της θυσίας για τους άλλους.
Και ο κάθε Σπιθίτης οφείλει να επιδιώξει τη διάκριση με μόνο στόχο να γίνει ωφέλιμος στην κοινωνία και στη χώρα του.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμου /Νομού (ΟΕΔ)
___________________________________________________
·         ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμου /Νομού (ΟΕΔ) είναι το σύνολο των Σπιθιστών που ασχολούνται επάνω σε έναν συγκεκριμένο κοινωνικό τομέα, για να διαμορφώσουν προτάσεις ή δράσεις επάνω στο αντικείμενο αυτής της εργασίας τους, προκειμένου η ΟΕΔ τους να προτείνει τεκμηριωμένα τη βελτίωση της κοινωνικής προσφοράς του εν λόγω τομέα, ή τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του, προς όφελος της κοινωνίας.
·         Σε κάθε Δήμο, μπορούν να συσταθούν Ομάδες Εργασίας (ΟΕΔ) που η κάθε μία εντοπίζει το ενδιαφέρον της σε έναν τομέα κοινωνικής λειτουργίας, (από αυτούς που αναφέρονται στον  Κανονισμό Λειτουργίας της ΚΑΠ, στο άρθρο  5.2, «Θεματικές ΟΕΔ»)
·         Η ΟΕΔ κάποιου συγκεκριμένου τομέα, συγκροτείται μετά από δήλωση συμμετοχής  τουλάχιστον πέντε (3) Σπιθιστών,  Σπιθών του ίδιου Δήμου ή Νομού, που απαντούν σε εισήγηση ενός Σπιθιστή προς το ΣΥΝΤ.ΟΛ της ΣΠΙΘΑΣ του, η οποία διαβιβάζεται στην ΕΠΙΝΟ και σε όλες τις ΣΠΙΘΕΣ του Δήμου/Νομού.
·         H ΟΕΔ, εσωτερικά  λειτουργεί όπως και η ΣΠΙΘΑ.
·         Οι ΟΕΔ δεν εκπροσωπούνται στο Συνέδριο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -3
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                            
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ/ΝΟΜΟΥ (ΕΠΙ.ΝΟ)

·         Όταν σε έναν Δήμο ή Νομό, υπάρξουν   τρείς (3)  ή περισσότερες  ΣΠΙΘΕΣ, δημιουργείται ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ/NOMOY (ΕΠΙ.NO). Γ ια την περιφέρεια και το εξωτερικό η ΕΠΙ.ΝΟ δημιουργείτει και με ΔΥΟ (2) ΣΠΙΘΕΣ.
·         Η ΕΠΙ.NO αποτελείται από τo σύνολο των  ΣΥΝΤ.ΟΛ των ΣΠΙΘΩΝ του Δήμου ή του Νομού.
·         ΣΠΙΘΕΣ του ίδιου Δήμου ή Νομού, μπορούν, ευκαιριακά, να συνεργάζονται μεταξύ τους, χωρίς περιορισμούς, χωρίς όμως να δημιουργούν προϋποθέσεις ομαδοποίησης, έξω από τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό.
Το αν υπάρχει ή όχι  δημιουργία και ύπαρξη τέτοιων προϋποθέσεων , θα κρίνεται εκάστοτε από την ΕΠΙ.ΝΟ και το ΠΟ.ΣΥ .
·         Σκοπός και αποστολή της ΕΠΙ.NO είναι η παροχή βοήθειας προς τις ΣΠΙΘΕΣ και τις ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της περιοχής της.
Προς τον σκοπό αυτό:
-   Φροντίζει για τη συγκρότηση νέων ΣΠΙΘΩΝ και ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο χώρο ευθύνης της.
-   Εντοπίζει περιοχές του χώρου της που δεν υπάρχουν Σπίθες και τομείς που δεν υπάρχουν ΟΕΔ και προσπαθεί να τις καλύψει.
-   Δραστηριοποιεί Σπίθες που αδρανούν.
-   Αποφασίζει για κοινές δράσεις των Σπιθών και των ΟΕΔ του Δήμου ή του Νομού και συντονίζει την πραγματοποίησή τους.
-   Εξετάζει προβλήματα των Σπιθών του χώρου ευθύνης της και προτείνει λύσεις σ’ αυτά.
-   Φροντίζει για την ποσοτική και ποιοτική ισορροπία των Σπιθών του χώρου της.
-   Φροντίζει για τη δημιουργία Οικονομικών Πόρων του ΚΑΠ στην περιοχή της
-   Φροντίζει για τον Επικοινωνιακό Σχεδιασμό  & εκτέλεσή του (στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ, με Αφισοκολλήσεις,  κλπ)
-   Φροντίζει να έχει ετοιμότητα για την άρτια οργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων, όπως ομιλίες σε Δημόσιους χώρους, Συναυλίες, κλπ.

-   Φροντίζει (εφ’ όσον χρειάζεται) για τη Νομική Κάλυψη των δράσεων & ενεργειών του ΚΑΠ στην περιοχή της
-   Η ΕΠΙ.NO εισηγείται στο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τη διαγραφή ΣΠΙΘΑΣ της περιοχής ευθύνης της.
·         Οι αποφάσεις της ΕΠΙΝΟ λαμβάνονται με πλειοψηφία 50%+1 των ψηφισάντων.
·         Οι  αποφάσεις της ΕΠΙ.NO δεσμεύουν όλες τις ΣΠΙΘΕΣ και τις ΟΕΔ του χώρου ευθύνης της.
           Ο συντονισμός των εργασιών της  ΕΠΙ.NO, καθορίζεται από τα μέλη της.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4-
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
________________

ΣΥΝΕΔΡΙΟ.                                                                                                                                                                        Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του Κινήματος. 
·         Το ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
34.  Συνέρχεται τακτικά κάθε δύο (2) χρόνια.
35.  Ειδικά το δεύτερο τακτικό Συνέδριο, θα γίνει ένα χρόνο μετά το  πρώτο.
36.  Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν:
Οι, (ειδικά εκλεγμένοι για το Συνέδριο) Εκπρόσωποι και Αναπληρωτές εκπρόσωποι των, ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, Σπιθών, ασχέτως αν κατέχουν και άλλη θέση στη οργάνωση του ΚΑΠ.
       41.Ο καθένας εξ αυτών έχει μία ψήφο.

·                     Αρμοδιότητες του Συνεδρίου είναι να:
-       Αποφασίζει για την δομή, τις θέσεις και την ηγεσία του Κινήματος.
-       Εκλέγει  το Πολιτικό Συμβούλιο του ΚΑΠ.
-       Στο ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους για το ΠΟ.ΣΥ κάθε σύνεδρος μπορεί να ψηφίσει οκτώ (8) ονόματα.  
-       Κληρώνει την Ελεγκτική Επιτροπή του ΚΑΠ.
-       Αποφασίζει επί του πολιτικού, οργανωτικού και οικονομικού απολογισμού του ΠΟ.ΣΥ.
-       Αποφασίζει επί του πολιτικού, οργανωτικού και οικονομικού προϋπολογισμού του ΠΟ.ΣΥ.
-       Αποφασίζει επί εισηγήσεων για την πολιτική γραμμή, το πρόγραμμα, την οργάνωση, τα οικονομικά και το καταστατικό του κινήματος..
·         Εν προκειμένω εξετάζονται οι δημοσιευμένες εισηγήσεις των Σπιθών και  των Ομάδων Εργασίας
Ειδικά όσον αφορά το πρόγραμμα ή/και το καταστατικό του Κινήματος, το Συνέδριο  δύναται να παραπέμψει συγκεκριμένα θέματα σε ηλεκτρονική διαβούλευση και ψηφοφορία μεταξύ των Σπιθών.

·         Το ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Το έκτακτο Συνέδριο έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που έχει και το τακτικό Συνέδριο.
-       Μπορεί να συγκληθεί μεταξύ δύο τακτικών Συνεδρίων, εφ’ όσον το ζητήσουν, είτε  το ΠΟΣΥ είτε  η ΕΛ.ΕΠ του Κινήματος, είτε  ΣΠΙΘΕΣ που αντιπροσωπεύουν το 1/5  των  τότε εγγεγραμμένων Σπιθών.
-       Η σύγκληση του εκτάκτου Συνεδρίου πραγματοποιείται με ευθύνη του Πολιτικού Συμβουλίου, το αργότερο εντός 60 ημερών από τη στιγμή που διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα.
-       Για τους συνέδρους, ισχύουν οι πρόνοιες του τακτικού συνεδρίου.
__________________


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΟ.ΣΥ)
____________________________________________________

·         ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΠΟ.ΣΥ)   
37.  Το ΠΟ.ΣΥ είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του Κινήματος.
38.  Μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Συνεδρίου, τα οποία θέτει το Συνέδριο του ΚΑΠ και τα οποία δεν μπορεί να υπερβεί ή να αλλάξει, το ΠΟΣΥ αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και δράση του ΚΑΠ.
Ο έλεγχος για τυχόν  υπερβάσεις ή αλλαγές των πλαισίων του Συνεδρίου  από το ΠΟΣΥ ή μέλος του, ασκείται από την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΛ.ΕΠ)
39.  Το ΠΟΣΥ, με απόφαση της ολομέλειάς του, μετά από σχετική εισήγηση της ΕΓ, μπορεί να εισηγηθεί στις Σπίθες τροποποίηση του παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΚΑΠ.
40.  Καμία τροποποίηση του ΚΛ δεν μπορεί να γίνει χωρίς την απόφαση της πλειοψηφίας των ψηφιζόντων Σπιθών.
41.  Το Πολιτικό Συμβούλιο αποτελείται από 21 Σπιθιστές /Σπιθίστριες που εκλέγονται (μαζί με 5 αναπληρωματικούς) κατά το Συνέδριο, από το σώμα του οργάνου.
42.   Η θητεία του ΠΟΣΥ είναι ίση με την διάρκεια του ενός συνεδρίου από το επόμενο και κανένα από τα μέλη του δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχόμενη θητεία.
43.   Το ΠΟΣΥ βρίσκεται σε διαρκή (διαδικτυακή) συνεδρίαση και με απόφαση του οργάνου συνεδριάζει και με φυσική παρουσία των μελών του, όποτε το αποφασίσει.
44.  Ο τρόπος λειτουργίας του ΠΟΣΥ, πέραν των ανωτέρω, προσδιορίζεται με απόφαση του ίδιου οργάνου, αμέσως μετά  την εκλογή του (εντός 15 ημερών).
45.  Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των ψηφιζόντων μελών του.
46.  Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των μελών του, η ψήφος του Γραμματέα ΠΟΣΥ, υπερισχύει.
.
47.  Το ΠΟΣΥ είναι αρμόδιο για την οργάνωση και διεξαγωγή του εκάστοτε επόμενου Συνεδρίου.

. Το ΠΟ.ΣΥ, για τη διευκόλυνση του έργου του, δύναται να οργανώνει ΟΜΑΔΕΣ ΑΡΩΓΗΣ (ΟΜ.ΑΡ), όπως τις παρακάτω αναφερόμενες, τις οποίες επανδρώνει από Σπιθιστές που αυτή ορίζει, (μέλη ή μη του ΠΟΣΥ) και των οποίων τη λειτουργία καθορίζει :
-       ΟΜΑΔΑ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ευθύνεται :
-   για την εσωτερική επικοινωνία του ΚΑΠ-Σπίθα πανελλαδικά.
-   για τη σωστή και δυνατή διάδοση των μηνυμάτων του Κινήματος στην κοινωνία
-       ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
-   Ευθύνεται για τη μελέτη και εφαρμογή μεθόδων προσέλκυσης και ένταξης στην ΚΑΠ-Σπίθα, πολιτών 
-       ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
-   Αναλαμβάνει τη δημιουργία πόρων εσόδων για το ΚΑΠ-Σπίθα 
-   Καταστρώνει προϋπολογισμούς λειτουργίας του Κινήματος και δράσεων και φροντίζει για την κάλυψή τους
-   Ορίζει ΤΑΜΙΑ, που είναι υπεύθυνος για την λεπτομερή καταγραφή των εισπράξεων και πληρωμών που γίνονται προς και από το ταμείο του ΚΑΠ, καθώς και την για φύλαξη του ταμείου.
-       ΟΜΑΔΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
-       Φροντίζει :
-   για τη συνεχή βελτίωση του παρόντος κανονισμού
-   για την ερμηνεία αμφιλεγόμενων σημείων του κανονισμού αυτού
-   Υπεύθυνοι για την τήρηση του ηθικού, ιδεολογικού και κανονιστικού πλαισίου από ενέργειες και αποφάσεις των οργάνων του ΚΑΠ.ορίζονται τρία (3) μέλη εκλεγμένα από το ΠΟ.ΣΥ
· Ερωτώμενη, συμβουλεύει το ΠΟΣΥ και την ΕΓ για την παρέκκλιση ή μή, των πλαισίων αυτών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
-       ΟΜΑΔΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΚΑΠ
-   Συμβουλεύει το ΠΟΣΥ και την ΕΓ για τη νομιμότητα αποφάσεων και ενεργειών του ΚΑΠ.


·         ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟ.ΣΥ (ΕΓ-ΠΟΣΥ)
48.  Το ΠΟΣΥ, αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγει επταμελή ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΓ). Η ΕΓ του ΠΟΣΥ αποτελείται από:
-    1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
-    2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
     3.ΠΕΝΤΕ ΒΟΗΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Η εκλογή των πέντε αυτών μελών της ΕΓ, γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΠΟΣΥ, κατά την οποία σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορούν να ψηφιστούν 5 ονόματα
49.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση.
        52.Ο Γραμματέας και ο  Αναπληρωτής Γραμματέας εκλέγονται σε ξεχωριστή ψηφοφορία ο καθένας μεταξύ μελών του ΠΟ.ΣΥ, που έχουν προηγουμένως προταθεί για τις συγκεκριμένες θέσεις.
Ο/Η Γραμματέας και, κωλυόμενου αυτού, ο αναπληρωτής Γραμματέας εκπροσωπεί το Κίνημα προς κάθε Αρχή και οντότητα και εκφράζει τις θέσεις του Κινήματος σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Συνεδρίου και του Πολιτικού Συμβουλίου.

·                      
·                     Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου, και κάθε άλλου οργάνου του ΚΑΠ, όταν παρευρίσκεται σ’αυτές. Εποπτεύει και συντονίζει την λειτουργία κάθε οργάνου του ΚΑΠ και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου και του ΠΟΣΥ,  εποπτεύοντας την προώθηση των θέσεων του ΚΑΠ.
·                     Ο αναπληρωτής Γραμματέας συνεργάζεται στενά με τον Γραμματέα και τον αναπληρώνει στο έργο του.
·                     Σε περίπτωση χηρείας της θέσεως κάποιου εκ των μελών της ΕΓ, για οποιονδήποτε λόγο, συνέρχεται  το ΠΟΣΥ εκτάκτως και εκλέγει τον ή τους αντικαταστάτες με τον ίδιο τρόπο που εξέλεξε τους αρχικούς. 
·                      Η θητεία των ούτως ψηφιζομένων, λήγει  με την ολοκλήρωση της εκάστοτε τρέχουσας  θητείας της ΕΓ. 
            5.3.Η Ε.Γ. φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΠΟ.ΣΥ, ενώ μπορεί να λαμβάνει  σε έκτακτες περιπτώσεις επείγουσες αποφάσεις ανάμεσα σε δυο συνεδριάσεις του ΠΟ.ΣΥ, με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου(διαδικτυακά)


·                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΛ.ΕΠ)
_____________________________________________________


50.  Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (ΕΛ.ΕΠ),  είναι το ανώτερο όργανο πολιτικού ελέγχου του ΚΑΠ.
51.  Η ΕΛΕΠ ελέγχει την, εκ μέρους του ΠΟΣΥ, τήρηση των ηθικών, ιδεολογικών και πολιτικών πλαισίων που θέτει η ιδρυτική Διακήρυξη της 1ης Δεκέμβρη και το Συνέδριο, καθώς και των κανονιστικών, τα οποία θέτει ο κανονισμός λειτουργίας του ΚΑΠ.
52.  Η ΕΛΕΠ απαρτίζεται από 35 μέλη.
53.  Τα μέλη που απαρτίζουν την ΕΛΕΠ, κληρώνονται μεταξύ αυτών που το επιθυμούν, κατά το Συνέδριο.
54.  Οι εργασίες της ΕΛΕΠ, συντονίζονται από ένα 5μελές συντονιστικό όργανό της, η συγκρότηση και λειτουργία του οποίου, αποφασίζεται από την ολομέλεια της ΕΛΕΠ.
55.  Το κάθε μέλος της ΕΛΕΠ έχει το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο σε κάθε πράξη οποιουδήποτε μέλους του ΠΟΣΥ, καταθέτοντας γραπτή αναφορά του που αποστέλλεται στα υπόλοιπα μέλη της ΕΛΕΠ.
56.  Εφ’ όσον δέκα τρία (13) των εγγεγραμμένων μελών της ΕΛΕΠ συμφωνούν και με την παρουσία του 50%+1 των εγγεγραμμένων μελών, η αναφορά αποστέλλεται  στην ΟΜΑΔΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του ΠΟΣΥ και κοινοποιείται στο ελεγχόμενο μέλος,το οποίο οφείλει να απαντήσει μέσα σε 15 μέρες.
κοινοποιώντας την απάντησή του σε όλα τα  μέλη της ΕΛΕΠ.
57.  Η ΕΛΕΠ, σε διαδικτυακή συνεδρίασή της, αποφασίζει με 50%+1 επί των εγγεγραμμένων μελών της για την απαλλαγή ή τιμωρία του ελεγχόμενου.
58.  Η ποινή, ορίζεται από την ΕΛΕΠ, ταυτόχρονα με την απόφασή της.
Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει η ΕΛΕΠ, σε μέλος του ΠΟΣΥ, είναι:
-   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
-   ΕΠΙΠΛΗΞΗ
-   ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου